Płaszczyzny

Płaszczyzny są obiektami pomocniczymi przy wykonywaniu pomiarów. Program umożliwia użycie trzech rodzajów płaszczyzn: horyzontalnej, wzdłużnej (sagitalnej) i frontalnej. Płaszczyzna wzdłużna i frontalna są do siebie prostopadłe i pokrywają się z globalnym układem współrzędnych. Płaszczyzna horyzontalna jest wyznaczana przez wskazanie trzech punktów na modelu. Płaszczyzna wzdłuzna jest wyznaczana bazując na punkcie wskazanym przez użytkownika na płaszczyźnie modelu i osi poprzecznej ( Y - niebieskiej) globalnego układu współrzędnych. Płaszczyzna frontalna bazuje na punkcie wskazanym przez użytkownika na powierzchni modelu i osi wzdłuznej (X -czerwonej) globalnego układu współrzędnych. Program umożliwia tworzenie dowolnej liczby płaszczyzn. Każda nowa płaszczyzna jest wyświetlana na liście w panelu pomiarów. Aktualnie wybrana płaszczyzna zaznaczana jest kolorem czerwonym, pozostałe niebieskim. Podobnie jak w innych przypadkach użytkownik kontruluje wyświetlanie każdej płaszczyzny znacznikiem obok jej nazwy. Prawy przycisk myszy wyświetla menu kontekstowe gdzie można zmienić nazwę zaznaczonej płaszczyzny lub ją usunąć.

chapter_07_001.pngMożesz przesuwać wybraną płaszczyznę wzdłuż jej osi normalnej ( prostopadłej ) używając odpowiednich opcji w menu. Przyporządkowanie klawiszy skrótu ułatwi manipulację powierzchniami.

chapter_07_002.pngDefinowanie płaszczyzny poziomej

Aby wyznaczyć płaszczyznę poziomą wybierz opcję “Płaszczyzna pozioma” w menu “Płaszczyzny” lub użyj odpowiedniej ikony w panelu pomiarów:

chapter_07_003.pngnastępnie wskaż (używają prawego przycisku myszy) kolejno 3 punkty na powierzchni modelu.

chapter_07_006.pngPo wskazaniu trzeciego punktu powierzchnia wyznaczona przez 3 punkty zostaje automatycznie utworzona. Pozycja każdego punktu definiującego powierzchnię może być w dowolnej chwili modyfikowana metodą "przeciagnij i upuść".

Definiowanie płaszczyzny strzałkowej

Orientację płaszczyzny strzałkowej pokazuje jej ikona. Może być utworzona przez wybranie opcji "Płaszczyzna strzałkowa" z pozycji "Płaszczyzny" w menu głównym lub kliknięcie na odpowiednia ikonę w panelu "Pomiary".

chapter_07_004.pngW celu utworzena płaszczyzny strzałkowej wskaż punkt na powierzchni modelu (prawym przyciskiem myszy). Płaszczyzna zostanie utworzona oraz nowa odpowiadająca jej pozycja na liście "Pomiary i płaszczyzny".

chapter_07_007.png

Definiowanie płaszczyzny frontalnej

Orientację płaszczyzny frontalnej pokazuje jej ikona. Może być utworzona przez wybranie opcji "Płaszczyzna frontalna" z pozycji "Płaszczyzny" w menu głównym lub kliknięcie na odpowiednia ikonę w panelu "Pomiary".

chapter_07_005.pngW celu utworzena płaszczyzny frontalnej wskaż punkt na powierzchni modelu (prawym przyciskiem myszy). Płaszczyzna zostanie utworzona oraz nowa odpowiadająca jej pozycja na liście "Pomiary i płaszczyzny".

chapter_07_008.png

Zarówno płaszczyzna wzdłużna i frontalna pokrywa się z globalnym układem współrzędnych i możesz zmienić tylko ich pozycję (nie orientację) przez zmianę położenia punktu referencyjnego metodą "przeciągnij i upuść".